Tamamlanmış Projeler

 

Kellogg Institute For International Studies |

Proje Başlığı: Tradeoffs Between Religion and Democracy: Survey Evidence from the Muslim World

Destekleyen Kurum: Kellogg Institute of International Affairs, University of Notre Dame

Yürütücü: Michael Hoffman, Muhammet Tahir Kılavuz, Nathanael G. Sumaktoyo

Tarih: 2020-2022

Müslüman dünyada birçok kısmındaki vatandaşlar bir yandan demokrasiye yüksek ölçülerde destek olurken bir yandan da şeriatın yasamanın bir kaynağı olması yönünde istek gösteriyorlar. Bu projede Cezayir, Türkiye ve Endonezya’daki Müslümanlar üzerine yapılacak geniş ölçekli kamuoyu yoklamaları yoluyla, vatandaşların bu iki noktayı bir araya getirecek bir ikilemde nasıl hareket edeceklerini incelenmektedir.

Türkiye Bilimler Akademisi Kamuoyu Bildirisi - Bilim Haber

Proje Başlığı: Refah Devletinde Aile

Link:http://www.tuba.gov.tr/tr/haberler/akademiden-haberler/2019-tuba-odulleri-sahiplerini-buldu

Destekleyen Kurum: TÜBA-GEBİP

Yürütücü: Mehmet Fatih Aysan

Tarih: 2020–2022

Bu araştırma projesi Türkiye’de ve dünyada refah devletlerinin değişen aile yapısına yönelik uyguladığı politikaları incelemektedir. Mukayeseli olarak farklı refah devletlerinde aile ve ilgili alanlarda uygulanan sosyal politikalar kurumsal istatistikler ve açık erişim kaynaklar üzerinden incelenecektir. Proje amaçları iki başlıkta özetlenebilir. Öncelikle Türkiye’de ve dünyada değişen aile kurumu ile aile üzerine yapılan sosyal politika uygulamaları ve bunların etkileri incelenecektir. İkinci olarak, ailenin farklı ülkelerde refahın dağıtımındaki etkisi analiz edilecektir.

T.C._Aile_ve_Sosyal_Hizmetler_Bakanlığı_logo.svg.png (212 KB)

Proje Başlığı: Türkiye Çocuk Araştırması Pilot Çalışması

Link: https://www.aile.gov.tr/chgm/duyurular/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanliginin-koordinesinde-cocuklarin-profilini-ortaya-koymaya-yonelik-turkiye-cocuk-arastirmasi-nin-pilot-calismalari-baslatildi/

Destekleyen Kurum: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Tarih: 30 Haziran-18 Ağustos 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde, çocukların profilini ortaya koymaya yönelik Türkiye Çocuk Araştırması’nın pilot çalışmaları 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında İstanbul ve Şanlıurfa’da yapılmıştır. Araştırma ile, Türkiye’de yaşayan 0-18 yaş arası çocukların eğitim, sağlık, konut, çevre, kültür vb. konularda içinde bulundukları koşulların tespit edilmesi ve bu veriler ışığında hizmet planlanması hedeflenmektedir.  

Unknown.png (6 KB)

Proje Başlığı: Türkiye ve İngiltere’de Göç ve Sosyal Politikalar

Link:https://www.britishcouncil.org.tr/en/programmes/education/newton-katip-celebi-fund/research-environment-links-2020

Destekleyen Kurum: British Council Research Environment Links

Yürütücü: Mehmet Fatih Aysan & Ayşe Güveli

Tarih: 2020–2021

Bu proje, göç ve sosyal politikalar alanlarında uzun vadeli stratejik araştırma işbirlikleri geliştirmek için farklı araştırma gruplarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Projede önerilen atölye çalışmaları, saha gezileri ve dersler, göçmenlerin adaptasyon ve entegrasyonunda Türkiye ile İngiltere’de yeni yaklaşımlar, stratejiler ve yöntemler üreterek uluslararası bilgi ve deneyim aktarımını destekleyecektir. Ayrıca, uzun vadeli akademik bulguları önde gelen uluslararası bilimsel dergilerde yayımlamak ve yaymak için lisansüstü öğrencileri ve genç akademisyenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda ortak ülkelerin sosyal refahını ve ekonomik kalkınmasını iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Avrupa Birliği'ne Üye, Aday ve Potansiyel Aday Ülkeler Listesi (2021  itibarıyla)

Proje Başlığı: Acil Sığınmacı Müdahalesi: Veri Temelli Özgün Psikososyal Müdahale Tanımlama ve Uygulaması 

Destekleyen Kurum: Avrupa Birliği (Horizon 2020) – Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)

Link: http://re-defineproject.eu/

Yürütücü: Zübeyir Nişancı

Tarih: 2019–2020

RE-DEFINE, orta ve yüksek gelirli ülkelere yerleştirilen psikolojik sıkıntılı mülteciler ve sığınmacılarda ruhsal bozuklukların başlamasını önlemek için yenilikçi bir psikolojik müdahalenin etkinliğini test etmeyi amaçlamaktadır. RE-DEFINE, sığınma arayan mültecilerin giderek artması, sağlık sistemlerinin bu nüfusun sağlık ihtiyaçlarına yeterince cevap verme kapasitesine önemli bir meydan okuma oluşturduğundan, özellikle Avrupa'daki ve komşu ülkelerdeki (ör: Türkiye) mülteci krizi ile ilgilidir. . Proje, insani krizlere yanıt vermek için özel olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından geliştirilen kendi kendine yardım önleyici psikososyal müdahale olan Self Help Plus'ın (SH +) uyarlanması, test edilmesi ve uygulanmasına odaklanmaktadır.

 

Global Religion Research Initiative

Proje Adı: Do Tolerance and Pragmatism Have a Price?

Destekleyen Kurum: Global Religion Research Initiative


Yürütücü: Muhammet Tahir Kılavuz

Tarih: 2017-2020

Bu proje din ve siyaset ilişkisindeki birkaç meseleyi ele almıştır. Projenin temelinde vatandaşların dini idealler ve ekonomik pragmatizm arasındaki parti politikalarına verdikleri karşılıkları inceleyen bir çalışma bulunmaktadır. Projenin geri kalanı Tunus (900 kişilik ve 1000 kişilik iki temsili anket ve 250 kişilik bir elit anketi), Mısır (1000 kişilik temsili) ve Fas’ta (1000 kişilik temsili) yapılan anketlerle yolsuzluk, demokrasiye destek, İslami politikalara destek gibi farklı konuları ele almış ve birkaç makale çalışması üretmiştir.

 

Antigos investigadores INESC TEC selecionados para programa Marie  Skłodowska-Curie Actions - BIP

Proje Başlığı: Avrupa’da Refahın Dağıtımında Kurumlar ve Bireyler

Link: https://cordis.europa.eu/project/id/618792

Destekleyen Kurum: AB 7. Çerçeve Programı Marie Curie Kariyer Geliştirme Programı

Yürütücü: Mehmet Fatih Aysan

Tarih: 2013–2017

Bu projede yeni kavramsallaştırmalar ve ileri istatistiksel teknikler kullanılarak refah devleti çalışmalarına yeni bir yaklaşım getirmeyi amaçlamaktadır. Bu yeni yaklaşım, Avrupa’da yaş, sınıf, cinsiyet ve etnisite ilişkilerinin kesişme noktalarına göre şekillenen refah dağıtımında dört ana refah kurumunun (devlet, aile, piyasa ve yerel aktörler) rollerini analiz eder. Bu çalışmanın üç temel odağı bulunmaktadır. Birincisi, refahın yaş, sınıf, cinsiyet ve etnisite ilişkilerinin kesişimleri tarafından şekillendirilen dağıtımını anlamak için refah devleti ve sosyal politika çalışmalarında yeni bir yaklaşım geliştirir. İkinci olarak, özellikle sosyal eşitsizlikler referans alınarak farklı refah rejimlerine yönelik gelecekteki sosyal, ekonomik ve demografik zorluklar analiz edilmiştir. Üçüncüsü, refah rejimi tipolojilerini yeniden değerlendirerek refah politikalarının yol bağımlılığı sorusu incelenmiştir.

 

Kellogg Institute For International Studies |

Proje Adı: Pursuing a Mirage: Authoritarian Persistence and Regime Change in the Arab Middle East and North Africa

Destekleyen Kurum: Kellogg Institute of International Affairs, University of Notre Dame

Yürütücü: Muhammet Tahir Kılavuz

Tarih: 2016-2017

Arap dünyası dünyadaki en otoriter bölgelerden birini oluşturmaktadır. Buna rağmen bölgede rejim değişimleri de görülmektedir. Bu proje bölgede otoriter rejimlerin sürekliliğinin sebeplerini ve neden bazı ülkelerde demokratikleşme olabilirken diğerlerinden olamadığını açıklamaktadır. Bu hibe Cezayir, Tunus ve Türkiye’de yapılan 10 aylık bir saha araştırmasını desteklemiştir.

 

TÜBİTAK_logo.svg.png (142 KB)

Proje Başlığı: Türkiye’nin Refah Rejimini Anlamak: Kurumlar ve Bireyler

Link: https://app.trdizin.gov.tr/proje/TVRjMU1ERXg/turkiye-nin-refah-rejimini-anlamak-kurumlar-ve-bireyler

Destekleyen Kurum: TÜBİTAK 3501

Yürütücü: Mehmet Fatih Aysan

Tarih: 2014–2017

Bu çalışmada, devlet, aile, piyasa ve yerel aktörler olmak üzere dört temel aktörün refahın dağıtımındaki rolleri, bireylerinin yaş, sınıf, toplumsal cinsiyet ve etnisite gibi temel özellikleri göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Projenin konusu, yukarıda sayılan dört refah kurumundan hareketle Türkiye’de refahın dağıtımıdır. Bu çalışmada karma veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Mayıs 2015 ile Nisan 2016 tarihleri arasında 6 adet odak-grup çalışması ve 84 kişi ile yarı yapılandırılmış mülakat yapılarak refahın farklı kurumlar tarafından nasıl dağıtıldığı ve sosyal politika konularında vatandaş ve uzmanların algıları derinlemesine incelenmiştir. Türkiye genelinde 1630 kişi ile anket yapılarak refah kurumlarının farklı bireylerin refahındaki önemi istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir.

 


Bu sayfa Nüfus ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından en son 27.11.2023 16:06:06 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM